Vattenföroreningar

AvKrister

Vattenföroreningar

Orenligheter i vatten kallas vattenföroreningar och är en konsekvens av mänskliga handlingar. Trots vårt stora beroende av vatten är det ett stort problem som blir mer och mer aktuellt.

Vattenföroreningar

Ett brett problem

Det kan finnas flera orsaker till att vatten förorenas där person- och lastbilar står för en stor del av utsläppen, men även jordbruk som industrialiserats bidrar mycket. Vattenföreningar kan därför se ut på många olika sätt, men består i princip av ett specifikt ämne (ofta kemikalier eller mikroorganismer) som tillsatts i en vattensamling. I en viss koncentration kan detta skapa problem för djur och natur, men skapar även konsekvenser för människor. Vatten kan lösa upp fler substanser än någon annan vätska på jorden vilket innebär flera för- och nackdelar. Samtidigt som det är enkelt att blanda in det vi vill ha i vårt vatten, är det också enkelt att saker vi inte vill ha där blandar i sig ändå. Jordbruket står för en stor del av vattenförbrukningen i Sverige, men står också för en stor del av de vattenföroreningar som går att identifiera idag. Genom att näringsämnen som används inom jordbruksindustrin spolas ner i grundvattnet genom regn, kan detta bidra till algblomning och övergödning som kan vara farligt för både djur och människor.

Utsläpp stor del av föroreningarna

Oljeutsläpp är inte sällan kopplat till negativ miljöpåverkan, men det är inte lika välkänt vilken påverkan dessa utsläpp har på våra vatten. Det är inte ovanligt att olja som läcker från bilar och andra fordon till slut rinner ner i grundvattnet som i tillräckliga nivåer kan orsaka hälsorisker. Det förekommer även oljespill från företag som läcker ut olja ut i havet, inte bara under transporter utan också från till exempel fabriker eller lantbruk. Det ska dock nämnas att även om denna typ av vattenförorening förekommer, gör den så betydligt mer sällan idag än för några decennier sedan, främst på grund av skärpta lagar och regler. Fordon påverkar inte bara våra vatten genom att direkt spilla olja ner i marken, utan även indirekt genom de utsläpp som leder till ökade halter koldioxid i atmosfären. När halten av koldioxid ökar blir haven surare då kolsyra bildas när koldioxid blandas med havsvatten. Försurning av hav och sjöar kan få långsiktiga konsekvenser för ekosystemet om den fortsätter i den takt den gör idag, även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra för att ta redo på mer om konsekvenserna det kan få. Avlopp kan också bidra till föroreningar genom reningsverk som inte fungerar på ett korrekt sätt. Genom att vattnet inte rensas på ett korrekt sätt kan bakterier eller miljöfarliga ämnen spridas och påverka naturen. Till exempel kan mikroplaster spridas ut i havet genom kosmetiska produkter som kan innehålla detta, vilket kan leda till lidande för många djur.

Konsekvenser av vattenföroreningar

Djur och natur påverkas båda negativt av konsekvenserna förorenat vatten medför. För människor blir den mest uppenbara effekten sjukdom i samband med intag av förorenat vatten, men kan även märkas av vid kontakt med vattnet genom utslag eller till och med andningsproblem. Långsiktigt tar naturen störst skada av vattenförorening, där ekosystem kan rubbas och påverka samtliga arter som lever i den påverkade miljön. 

Konsekvenser av vattenföroreningar

Om författaren

Krister administrator