Hantering av organiskt avfall

AvKrister

Hantering av organiskt avfall

Betydelsen organisk innebär alla levande djur och växter på jorden. Kanske är det därför ordet ligger nära just organism. Organismer innebär det som innehar en genetik och egen ämnesomsättning.

I betydelsen organiskt material så är det istället dessa organismers egenskap av kolföreningar inom sig som är av betydelse. Men kan också bestå av exempelvis vätskor så som bensin, som utvunnits av kol från organismer. Hos människan ingår kol i nästan alla kroppens byggstenar. Kol bildas vid alla former av förbränning av organiskt material. Människans kropp har en egen naturlig förbränning som i ett normalt tillstånd sköter sig självt. Denna förbränning processas då människor andas in syre. Tillsammans med näringsämnen som exempelvis kolhydrat tas dessa upp av kroppens celler och resultatet blir vatten, värme och koldioxid som människor andas ut. Koldioxiden är kol i gasform. Men förbränning kan också ske på kontrollerad väg. Då ett brännbart material reagerar på värme och syre. På sådant vis fungerar bränsle till bilar och är också det sätt som eld skapas. Om ett brännbart ämne – som organiska material också kan räknas som – förbränns så blir resultatet att koldioxid sipprar ut i luften. Ett ämne kan dock även nedbrytas av bakterier, som fagocyterar (äter) materialet och via sin egen förbränning likt människans, bildar kolgaser som koldioxid men också metan. När nedbrytare som exempelvis bakterier bryter ned komposten blir den utsöndring av kol i atmosfären en del i ett kretslopp. Kolet har redan funnits där, tagits upp av organismer och sedan hamnat i atmosfären igen. Koldioxid tillsammans med metan är två av de mest omfattande gaserna i bidraget till den globala uppvärmningen och växthuseffekten.

Kontrollerad nedbrytning och biogas

blandning av organiskt material med annat material kan bilda giftiga ämnen (toxiner)

 I Sverige var det vanligt förr att deponera avfallet i stora soptippar, där avfallet på egen hand fick tas om hand av mikroorganismer som bakterier. Nackdelen med denna hantering visade sig dock vara att blandningen av organiskt material med annat material kunde bilda giftiga ämnen (toxiner) när de bröts ned av bakterier. Denna process finns fortfarande kvar på vissa platser och är också gällde på många delar av världens fattigare länder. Med bakgrund av detta har naturvårdsverket tagit fram flertalet regler för hanteringen av sopsorteringen i Sverige. För att gifterna inte ska kunna produceras menas bland annat att avfallet behöver sorteras i olika högar. Men det är inte bara gifterna som kan slopas genom en annan avfallshantering. Det har även blivit modernt att använda det organiska avfallet i komposten till en delvis frammanad process till mikroorganismernas nedbrytning. Via kontrollerade former har det gått att utvinna ren metan ur mikroorganismernas nedbrytning av materialen. Detta har lett till att så kallad biogas kunnat utvinnas och användas som bränsle till fordon. I och med att den metan som utvinns ingår i det naturliga kretsloppet så bidrar inte gaserna till växthuseffekten och ökad global uppvärmning. Detta till skillnad mot den naturliga gasen som framställs, i form av fossilt bränsle, det vill säga kol som lagrats under bergmassor under miljontals år. När dessa bryts upp och används till förbränning så tillkommer växthusgaser som annars inte hade behövt tillkomma i atmosfären. Därför kan framställandet av biogaser vara en av de trender som kan vara en del i att rädda klimatet.

Om författaren

Krister administrator