Avfallshantering i Sverige

AvKrister

Avfallshantering i Sverige

Allt avfall måste tas omhand enligt särskilda regler stiftade av EU. De reglerna kallas för avfallshierarkin och alla länder som är medlemmar i EU måste följa de lagarna.

Avfallshantering i Sverige

Den är till för att inte vissa länder ska kunna smita från sitt miljöansvar och till exempel dumpa farligt avfall i mark och sjöar. Dumpat avfall med farliga ämnen kan ju även påverka miljön hos andra närliggande länder. Därför är det mycket bra att vi inom EU har strikta regler för hur varje medlemsland ska hantera sitt avfall. Naturligtvis måste vi i Sverige följa dessa regler och vi försöker även att ligga lite i framkant när det gäller att effektivt och miljövänligt ta hand om vårt avfall.

Avfallshierarki

EU:s avfallshierarki är i första hand en prioriteringsordning för hur avfall ska tas omhand. I första hand ska man prioritera att avfall ens uppkommer. Detta görs genom att minimera mängden förpackningsmaterial till exempel. Förut var ofta varor mycket mer väl förpackade. Det kunde vara både två eller flera olika material och höljen runt en produkt. Det är någonting som producenter tänker på idag, de gör vad de kan för att få ner mängden förpackningar från början. Sen är det upp till oss i hushållen att konsumera så lite som möjligt. Låg konsumtion ger mindre avfall. Det vi väl har konsumerat ska vi sen gärna förvalta ordentligt genom att använda saker tills de är utslitna eller slutar fungera istället för att köpa nytt ofta. Att återanvända saker är också effektivt. Till exempel att låta yngre syskon ärva kläder eller att sälja och köpa på second hand. Till slut kanske vi ändå behöver kassera någonting och då är det viktigt att vi ser till att lämna det som går till återvinning. Sortera plast, papper, glas och metall för sig.

Sopor och kompost

I Sverige så samlar vi in avfall på lite olika sätt. Hushållen samlar in sitt avfall genom att lämna hushållssopor i sitt gröna sopkärl på tomten. Många lämnar även komposterbart avfall i en brun tunna på tomten. Dessa hämtas av sopbilar som kör runt bland hushållen och tömmer sopkärlen Hushållssoporna körs ofta till en förbränningsanläggning där de blir till ny energi, till exempel fjärrvärme, ånga eller fjärrkyla. Det komposterbara avfallet körs ofta till en anläggning som förvandlar våra gamla matrester till biogas. Biogasen används sen som bränsle till fordon, i första hand lokaltrafiken. Till exempel kör Västmanlands Lokaltrafik alla sina bussar på biogas. Det är de först med i landet. Så här i Sverige har vi verkligen förfinat tekniken för att ta hand om våra sopor på ett miljövänligt sätt.

Sopor och kompost

Återvinningsstationer

Ett annat sätt att samla in vårt avfall är via våra återbruk och återvinningsstationer. En del flerfamiljshus har återvinningsstationer i anslutning till husen. I de så kallade miljöhusen samlas det in sorterade sopor i olika kärl för glas, papper, kartong, batterier, metall och plast. Dessa hämtas sen av sopbilar med flera olika fack för avfall. Allt samlas sen upp på stora återvinningsanläggningar där avfallet sorteras och tas om hand. Tyvärr kan inte allt detta sorterade avfall gå till återvinning utan en del av det måste ändå köras till förbränning. I det stora hela har vi i Sverige dock en mycket effektiv avfallshantering som många andra länder borde ta efter.

Om författaren

Krister administrator